Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 27 lipca 2020

Protokół Nr XXII/2020

z XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 27 lipca 2020 roku

 

 XXII Sesja Rady Gminy Walce odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Walcach.          
 Sesja rozpoczęła się o  godzinie 16:02.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz  poinformował, iż zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto poinformował obecnych, iż na drzwiach sali narad została umieszczona klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych oraz wizerunku osób uczestniczących w sesji Rady Gminy.                                                                 

         Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 10 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

         Imienny wykaz głosowań radnych na XXII sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik
do protokołu.

          2. Przyjęcie porządku obrad.

       Przewodniczący Rady poinformował obecnych, że sesja została zwołana na wniosek Wójta na podstawie art. 20 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym. Następnie Przewodniczący  odczytał porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Wobec braku wniosków, porządek wyglądał następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap II”;
 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”;
 • w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
 • w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce za rok szkolny 2020/2021;
 • w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielone przez Publiczny Żłobek w Walcach;
 1. Zamknięcie sesji.

        3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok;

    Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.  

Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok pod głosowanie. W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXII/194/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.

  b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

    Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XXII/195/2020  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

c)  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap II”;

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XXII/196/2020 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap II”;

 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”;

  Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.  Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych
 i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXII/197/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”;

 • w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.  Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych
 i braku głosów wstrzymujących się podjęło uchwałę Nr XXII/198/2020 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

 • w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.  Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęło uchwałę Nr XXII/199/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

 • w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce za rok szkolny 2020/2021;

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.  Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie. W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęło uchwałę Nr XXII/200/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce za rok szkolny 2020/2021;

 • w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielone przez Publiczny Żłobek w Walcach;

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.  Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie. W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęło uchwałę Nr XXII/201/2020 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielone przez Publiczny Żłobek w Walcach.   

4. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXII sesji został zrealizowany
oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:13

      Na tym protokół zakończono.        

    Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

        Izabela Waloszek                                                                              Mateusz Burczyk       


PDFProtokół Nr XXII.2020 z dnia 27.07.2020 sesja nadzwyczajna.pdf (1,47MB)