Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIV Sesja Rady Gminy Walce z dnia 30 września 2020

Protokół Nr XXIV/2020
z XXV Sesji Rady Gminy Walce
w dniu 30 września 2020 roku

XXIV Sesja Rady Gminy Walce odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Walcach.         
  Sesja rozpoczęła się o  godzinie 16:02.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce Pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz  poinformował, iż zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto poinformował obecnych, iż na drzwiach sali narad została umieszczona klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych oraz wizerunku osób uczestniczących w sesji Rady Gminy.                                                                 

         Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 14 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Listy obecności sołtysów oraz pozostałych osób uczestniczących w sesji załącza się do protokołu. Imienny wykaz głosowań radnych na XXIV sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik
do protokołu.

          2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  odczytał porządek obrad i zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Wobec braku wniosków, porządek wyglądał następująco:

 1. Otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2019,
 • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce,
 • w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O,
 • w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Walce na lata 2021-2024,
 • w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
 • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2020- 2030
 • w sprawie przedłużenia umowy najmu
 • w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Zdzieszowic przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji „Zdzieszowice”.
 1. Interpelacje, zapytania.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Po przedstawieniu porządku zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.  Głos zabrał Radny Marek Kołodziejczyk, który złożył wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad 2 projekty uchwał: w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Walce” oraz w sprawie nadania tytułu  „Honorowy Obywatel Gminy Walce”.

Przewodniczący Rady Gminy pan Mateusz Burczyk poddał wniosek pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  wprowadzono porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Walce” pod numerem 5k.

W kolejnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  wprowadzono do porządku obrad projekt uchwały sprawie nadania tytułu  „Honorowy Obywatel Gminy Walce” i umieszczenie
go w punkcie 5l.

Przewodniczący Rady Mateusz Burczyk zapytał obecnych, czy mają jakieś uwagi do porządku obrad. W związku z wnioskiem Radnego Marka Kołodziejczyka wprowadzono do porządku  obrad 2 uchwały

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji:

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z XXI sesji
i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu. Wobec braku uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
z XXI sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XXI sesji Rady Gminy Walce.

Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Burczyk poinformował, iż zapoznał się z kolejnym protokołem z XXII sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.                    

        Wobec braku uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XVIII sesji Rady Gminy Walce.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał;

 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok,;

Przewodniczący Rady Gminy  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXIV/205/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok

 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

Przewodniczący Rady Gminy  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce pod głosowanie.

 W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XXIV/206/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2019,    

Przewodniczący Rady Gminy  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXIV/207/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2019,    

 • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny  nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce, 

       Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Burczyk  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  uwag poddano projekt uchwały pod głosowanie. W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę
Nr XXIV/208/2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny  nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce,   

 • w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O,

Ponownie przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos
w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XXIV/209/2020 w sprawie w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O.

 • w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami  gminy Walce na lata 2021-2024

   Pan Mateusz Burczyk, Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.  Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XXIV/210/2020  
w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami  gminy Walce na lata 2021-2024,

 • w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, 

       Pan Przewodniczący Mateusz Burczyk zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXIV/211/2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, 

 • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych  Gminy Walce na lata 2020- 2030

       Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXIV/212/2020 w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych  Gminy Walce na lata 2020- 2030

 • w sprawie przedłużenia umowy najmu

       Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XXIV/213/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach.

 • w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Zdzieszowic przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji „Zdzieszowice”.

       Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XXIV/214/2020 w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Zdzieszowic przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji „Zdzieszowice”.              

 •   w sprawie w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Walce”

       Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag do projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Walce”  Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XXIV/215/2020 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Walce”

 • Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie nadania tytułu „„Honorowy Obywatel Gminy Walce”.

       Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag do projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Walce” Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XXIV/216/2020 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Walce”

8. Interpelacje, zapytania

Brak

9.Wolne wnioski i informacje

Brak

 

10. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXIV sesji został zrealizowany
i zamknął posiedzenie o godzinie 16:32.

      Na tym protokół zakończono.        

 

    Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

        Izabela Waloszek                                                                              Mateusz Burczyk                 


PDFProtokół Nr XXIV.2020 z dnia 30 wrzesnia.pdf (2,99MB)