Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 3 listopada 2020

Protokół Nr XXV/2020
z XXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Walce
w dniu 3 listopada 2020 roku

XXV Sesja Rady Gminy Walce odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Walcach.         
  Sesja rozpoczęła się o  godzinie 15:51.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce Pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto poinformował iż zgodnie a art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 374 ze zm.) sesja odbywa się w trybie zdalnym. Przewodniczący Mateusz Burczyk przypomniał obecnym, iż na drzwiach sali narad została umieszczona klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych oraz wizerunku osób uczestniczących w sesji Rady Gminy.                                                                  

         Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 15 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Listy obecności sołtysów oraz pozostałych osób uczestniczących w sesji załącza się do protokołu. Imienny wykaz głosowań radnych na XXV sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik
do protokołu.

          2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  odczytał porządek obrad i zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Wobec braku wniosków, porządek wyglądał następująco:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok;

b)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

c)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu. 

d)w sprawie zmiany treści aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce"

4.Zamknięcie sesji.

 

Po przedstawieniu porządku zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Przy braku głosów, przewodniczący przerzedł do punktu 4.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał;

a)  w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok

Przewodniczący Rady Gminy  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXV/218/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok

b)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Przewodniczący Rady Gminy  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce pod głosowanie.

 W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XXV/219/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

c)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu

Przewodniczący Rady Gminy  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXV/219/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.

d) w sprawie zmiany treści aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce"

       Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Burczyk  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku  uwag poddano projekt uchwały pod głosowanie. W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę
Nr XXV/220/2020 w sprawie zmiany treści aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce".  

4. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXV sesji został zrealizowany
i zamknął posiedzenie o godzinie 16:03.

      Na tym protokół zakończono.        

 

    Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

        Izabela Waloszek                                                                              Mateusz Burczyk                                                     


PDFProtokoł nr XXV z sesji w dniu 3.11.2020 nadwyczajna.pdf (1,18MB)