Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVIII/236/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/236/2020
RADY GMINY WALCE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale nr XVI/137/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 203.546,87 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 203.546,87 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 „Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 „Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2020 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2020 rok obejmujące dotacje”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2020 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Burczyk


PDFUchwala nr. XXVIII.236.2020 Rady Gminy Walce z dnia 30.12.2020 w sprawie zmiany budzetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf (2,08MB)