Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVIII/238/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

UCHWAŁA NR XXVIII/238/2020
RADY GMINY WALCE

z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce


Na podstawie art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Walce na lata 2021-2024 wraz
z prognozą kwoty długu na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Walce, obejmujący limity wydatków
w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.


§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Walce do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do wysokości limitów określonych w tym załączniku,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 3.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Walce do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.).


§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Walce do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.


§ 4. Traci moc uchwała nr XVI/136/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce ze zmianami.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Burczyk


PDFUchwala nr. XXVIII.238.2020 Rady Gminy Walce z dnia 30.12.2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (4,02MB)