Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVIII/239/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/239/2020
RADY GMINY WALCE

z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 31.295.000,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 24.137.282,90 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 7.157.717,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 39.475.000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 22.380.000,00 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Walce w wysokości 25.100,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 17.095.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.


§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 8.180.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 5.147.900,00 zł;
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.338.372,00 zł;
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami  wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 644.205,00 zł;
4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 49.523,00 zł.


§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 9.208.689,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.028.689,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.


§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 184.000,00 zł;
2) celową w wysokości 66.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
3) celową w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.


§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 6.147.900,00 zł, w tym z tytułu:
1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.147.900,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 67.050,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 57.050,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.


§ 10. Ustala się plan dochodów i przychodów z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 2.856.505,00 zł, które przeznacza się na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7.


§ 11. Ustala się wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 12. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.


§ 13. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10.


§ 14. Ustala się wydatki budżetu Gminy Walce na 2021 rok obejmujące dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 11.


§ 15. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 239.897,12 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 12.


§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13.


§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Walce do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w ramach danego działu nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zwiększenie zaplanowanych w dziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz  z pochodnymi w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
b) zmniejszeniu w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu, w tym również w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących danego działu, za wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych;
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatków na zadania inwestycyjne;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu.


§ 18. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Walce zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 19. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Walce zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Burczyk


PDFUchwala nr. XXVIII.239.2020 Rady Gminy Walce z dnia 30.12.2020 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Walce na 2021 rok.pdf (3,58MB)