Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVIII/241/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”

UCHWAŁA NR XXVIII/241/2020
RADY GMINY WALCE

z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie w 2021 roku pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych zero groszy) w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”.
2. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w 2026 roku.

§ 2. 1. Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne Gminy Walce, tj. wpływy z podatku od nieruchomości.
2. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny in blanco.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk


PDFUchwala nr. XXVIII.241.2020 Rady Gminy Walce z dnia 30.12.2020 w sprawie zaciagniecia pozyczki dlugoterminowej na realizacje zadania inwestycyjnego GOK.pdf (141,05KB)