Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVIII/242/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu

UCHWAŁA NR XXVIII/242/2020
RADY GMINY WALCE

z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów - Walce na odcinku od km 0+000 do km 3+460 od skrzyżowania z DP 1210 O w Kromołowie do ul. Eichendorfa w Walcach na wysokości zakładu B+K Polska – etap II od km 1+079 do km 3+460”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Walce na 2021 rok w wysokości do 625.000,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Walce a Powiatem Krapkowickim.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk


PDFUchwala nr. XXVIII.242.2020 Rady Gminy Walce z dnia 30.12.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.pdf (144,53KB)