Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVIII/243/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce

UCHWAŁA NR XXVIII/243/2020
RADY GMINY WALCE

z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1439) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 25,00 zł/m3.

§ 2. Opłata, o której mowa w § 1 zawiera podatek VAT.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXI/224/09 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Walce w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w części dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk


PDFUchwala nr. XXVIII.243.2020 Rady Gminy Walce z dnia 30.12.2020 w sprawie okreslenia gornych stawek oplat za oproznienie zbiornikow bezodplywowych.pdf (158,86KB)