Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVIII/244/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

UCHWAŁA NR XXVIII/244/2020
RADY GMINY WALCE

z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym w wysokości 15,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu.
2. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości 5,00 za każdą godzinę udziału w szkoleniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXI/222/09 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczstniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk


PDFUchwala nr. XXVIII.244.2020 Rady Gminy Walce z dnia 30.12.2020 w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu dla czlonkow ochotniczych strazy pozarnych uczesniczacych w dzialaniu.pdf (138,36KB)