Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 30 grudnia 2020 roku

                                                                                  Protokół Nr XXVIII/2020
                                                                          z XXVIII Sesji Rady Gminy Walce
                                                                               w dniu 30 grudnia 2020 roku


 XXVIII Sesja Rady Gminy Walce rozpoczęła się o godzinie 15.30.
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce Pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto poinformował iż zgodnie a art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) sesja odbywa się w trybie zdalnym. Przewodniczący Mateusz Burczyk przypomniał obecnym, iż na drzwiach sali narad została umieszczona klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych oraz wizerunku osób uczestniczących w sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 15 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Listy obecności sołtysów oraz pozostałych osób uczestniczących w sesji załącza się do protokołu. Imienny wykaz głosowań radnych na XXVIII sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.
 

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący odczytał porządek obrad i zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Wobec braku wniosków, porządek wyglądał następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok;
b. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
c. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
d. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok;
e. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2021 roku;
f. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”;
g. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu;
h. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnienie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce;
i. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;
j. w sprawie przyjęcia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach.
6. Interpelacje, zapytania.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Mateusz Burczyk zapytał obecnych, czy mają jakieś uwagi do porządku obrad. Przy braku uwag, przystąpiono do punktu 3.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z XXV sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg.

Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu. Wobec braku uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXV sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XXV sesji Rady Gminy Walce.


Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Burczyk poinformował, iż zapoznał się z kolejnym protokołem z XXVI sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg.

Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XXVI sesji Rady Gminy Walce.
Przy braku uwag do protokołu z XXVII sesji, Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Burczyk przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XXVII sesji Rady Gminy Walce.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
Sprawozdanie załączone do protokołu.


5. Rozpatrzenie projektów uchwał.


a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok;
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXVIII/236/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.


b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXVIII/237/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.


c) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.
Pan Wójt Marek Śmiech zgłosił autopoprawkę do uchwały. Przewodniczący Mateusz Burczyk odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 r. -2024.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXVIII/238/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.


d) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok
Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Burczyk zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Głos zabiera Pan Wójt Marek Śmiech i zgłasza autopoprawkę do uchwały.
Pan Mateusz Burczyk poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy Walce. Gos zabiera Przewodniczący Komisji pan Waldemar Stokłosa, który przeczytał opinię. Opinia w załączeniu do sprawozdania.
Pan Mateusz Burczyk odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej. Wobec braku uwag poddano projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok. W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXVIII/239/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok.


e) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2021 roku
Ponownie przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2021 roku pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXVIII/240/2020 w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2021 roku.


f) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”;
Pan Mateusz Burczyk, Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXVIII/241/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”


g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu;
Pan Przewodniczący Mateusz Burczyk zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu. W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXVI/242/2020 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.

h) w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXVIII/243/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce.


i) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXVIII/244/2020 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.


j) w sprawie przyjęcia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXVIIII/245/2020 w sprawie w sprawie przyjęcia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach.


8. Interpelacje, zapytania
Brak


9.Wolne wnioski i informacje
Pan Przewodniczący Tomasz Banaś złożył wniosek do Radnych Powiatu Krapkowickiego.
W załączeniu kopia wniosku do sprawozdania.


10. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXVIII sesji został zrealizowany i zamknął posiedzenie o godzinie 16:07.
Na tym protokół zakończono.


Protokół sporządziła                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
   Izabela Waloszek                                                                                                Mateusz Burczyk


PDFProtokół Nr XVIII.2020 z XVIII Sesji Rady Gminy Walce w dniu 30 grudnia 2020 r..pdf (1,10MB)