Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje złożone do Rady Gminy Walce

Przedmiotem petycji może być  żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.

Petycje mogą składać: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi lub grupy tych podmiotów. Mogą je złożyć w interesie:

  • publicznym,
  • podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
  • innego podmiotu, czyli np. sąsiada, ale za jego zgodą

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinna ona zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję),
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów),
  3. oznaczenie adresata petycji,
  4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Publikacja petycji: Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Termin ten ulega przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji wpływają dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Wójt może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej Urzędu wyznacza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

Wójt może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już przez niego rozpatrzonej, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody. W takim przypadku podmiot wnoszący petycję zostaje niezwłocznie poinformowany o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.

Petycje można składać:

  • listownie na adres: Urząd Gminy Walce, ul.  Mickiewicza  18, 47-344 Walce
  • doręczyć osobiście – do Sekretariatu Urzędu w godzinach pracy
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2014 r. poz. 1195)


 

ROK 2021

Data petycji: 21.12.2021 r.
Podmiot wnoszący: wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
Odwzorowanie cyfrowe  petycji: PDFPrtycja z dnia 21.12.2021 z uzupełnieniem.pdf (887,83KB)
Odpowiedź: PDFodpowiedź na petycję.pdf (371,86KB)
PDFUchwała Nr XLIII.338.2022 Rady Gminy Walce z dnia 27.01.2022.pdf (250,47KB)

 

Data petycji: 02.03.2021r.
Podmiot wnoszący: Teresa Garland
Odwzorowanie cyfrowe  petycji:
PDFPetycja z 2 marca br.-email.pdf (896,57KB)
PDFPetycja ws poparcia dla Tymczasowej Rady Stanu NP SKK.pdf (121,98KB)
JPEG-marek-krasnopolski-penomocnictwo.jpeg (148,22KB)
PDFpiotr-smolana-penomocnictwo.pdf (912,26KB)
Odpowiedź: PDFodpowiedź na petycję z dnia 2 marca 2021 r..pdf (262,76KB)
PDFUchwała Nr XXXIII.275.2021 Rady Gminy Walce z dnia 26.05.2021 r.pdf (185,95KB)
 

Data petycji: 23.02.2021r.
Podmiot wnoszący: Teresa Garland
Odwzorowanie cyfrowe  petycji:
PDFPetycja (e-mail).pdf (1,79MB)
PDFPetycja do gmin ws. Referendum Ludowego.pdf (4,26MB)
PDFDeklaracja samostanowienia Narodu Polskiego.pdf (2,39MB)
PDFMetoda przeprowadzenia Referendum Ludowego.pdf (6,09MB)
 PDFNowa Ordynacja Wyborcza-Projekt Nowego Kodeksu Wyborczego.pdf (1,72MB)
PDFUstrój Prezydencko-Ludowy wg. T.Garland oraz wykaz zmian WIR wg prof.M. Matyji.pdf (1,25MB)
Odpowiedź: PDFodpowiedź na petycję z dnia 23 lutego 2021 r..pdf (259,17KB)
PDFUchwała Nr XXXIII.274.2021 Rady Gminy Walce z dnia 26.05.2021 r.pdf (179,57KB)
 

Data petycji: 05.01.2021r.
Podmiot wnoszący: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
Odwzorowanie cyfrowe  petycji: PDFPetycja z dnia 5 stycznia 2021 r..pdf (3,88MB)
Odpowiedź: PDFodpowiedz petycja z dnia 5.01.2021r_.pdf (116,90KB)
PDFUchwała Nr XXXI.265.2021 Rady Gminy Walce z dnia 24.03.2021.pdf (191,10KB)


ROK 2020

Data petycji: 21.12.2020r.
Podmiot wnoszący: Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny
Odwzorowanie cyfrowe  petycji: PDFPetycja z dnia 21 grudnia 2020 w obronie prawdy, godności i wolności człowieka.pdf (430,11KB)
Odpowiedź: PDFodpowiedz na petycję z dnia 20.12.2020r.pdf (139,36KB)
PDFUchwała Nr XXXI.266.2021 Rady Gminy Walce z dnia 24.03.2021 r..pdf (180,50KB)

Data petycji: 11.12.2020r.
Podmiot wnoszący: Tomasz Maron
Odwzorowanie cyfrowe  petycji: PDFPetycja z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie szczepień przeciwsko wirusowi SARS-CoV-2.pdf (436,47KB)
Odpowiedź: PDFOdpowiedź do petycji z dnia.pdf (357,64KB)
UCHWAŁA NR XXX/254/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku dotyczącej szczepionek przeciwko SARSCoV- 2

PDFPetycja z dnia 31 maja 2020r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf (316,35KB)
PDFpismo odpowiedź na petycj e z dnia 31 maja 2020 r..pdf (490,04KB)
PDFUchwała Nr XXII.199.2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sparwie rozpatrzenia petycji.pdf (1,30MB)

PDFPetycja z dnia 23 marca 2020r. do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniami.pdf (442,83KB)
PDFOdpowiedź na petycję z dnia 23 marca 2020.pdf (332,27KB)
PDFUchwała nr XXI.189.2020 Rady Gminy Walce z dnia 1.07.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej lokalnej tarczy antykryzysowej.pdf (1,96MB)

PDFPetycja z dnia 2 kwietnia 2020 roku w interesie publicznym w zakresie przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej).pdf (417,70KB)
PDFOdpowiedź na petycje z dnia 2 kwietnia 2020 r..pdf (334,51KB)
PDFUchwała nr XXI.190.2020 Rady Gminy Walce.pdf (1,23MB)


ROK 2019

PDFPetycja z dnia 6 grudnia 2019 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf (512,38KB)
PDFWezwanie do uzupełnienia braków formalnych w petycji z dnia 6.12.2019.pdf.pdf (541,94KB)
Nie spełniono wymogów formalnych - petycja nie została rozpatrzona.

PDFPetycja z dnia 28 listopada 2019r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf (1,81MB)
PDFWezwanie do uzupełnienia braków formalnych w petycji z dnia 29.11.2019.pdf (568,15KB)
Nie spełniono wymogów formalnych - petycja nie została rozpatrzona.