Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje złożone do Wójta Gminy Walce

Przedmiotem petycji może być  żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.

Petycje mogą składać: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi lub grupy tych podmiotów. Mogą je złożyć w interesie:

  • publicznym,
  • podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
  • innego podmiotu, czyli np. sąsiada, ale za jego zgodą

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinna ona zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję),
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów),
  3. oznaczenie adresata petycji,
  4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Publikacja petycji: Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Termin ten ulega przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji wpływają dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Wójt może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej Urzędu wyznacza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

Wójt może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już przez niego rozpatrzonej, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody. W takim przypadku podmiot wnoszący petycję zostaje niezwłocznie poinformowany o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.

Petycje można składać:

  • listownie na adres: Urząd Gminy Walce, ul.  Mickiewicza  18, 47-344 Walce
  • doręczyć osobiście – do Sekretariatu Urzędu w godzinach pracy
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2014 r. poz. 1195)


ROK 2021

Data petycji: 07.06.2021 r.
Podmiot wnoszący:  Szulc-Efekt sp. z o. o.  
Odwzorowanie cyfrowe  petycji:
PDFInicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3.pdf
 

Data petycji: 23.04.2021 r.
Podmiot wnoszący: wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. 
Odwzorowanie cyfrowe  petycji:
PDFPetycja z dnia 23.04.2021 r..pdf
Odpowiedź: PDFodpowiedź na petycję z dnia 23.04.2021.pdf

 

Data petycji: 07.04.2021 r. , 08.04.2021 r.
Podmiot wnoszący: wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. 
Odwzorowanie cyfrowe  petycji:

PDFpetycja z dnia 7.04.2021 r..pdf
PDFpetycja z dnia 8.04.2021 r..pdf

Odpowiedź:
PDFodpowiedź na petycje.pdf


Data petycji: 06.02.2021 r. (data wpływu 08.02.2021)
Podmiot wnoszący: wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. 
Odwzorowanie cyfrowe  petycji: PDFPetycja Or.152.2.2021.IW -1.pdf
Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Wycofanie petycji przez wnoszącego: PDFwycofanie petycji.pdf
 


ROK 2019

PDFPetycja z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych.pdf
PDFOdpowiedź do petycji z dnia 12.12.2019.pdf

PDFPetycja z dnia 30 października 2019r. w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanym dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi.pdf
PDFOdpowiedź do petycji z dnia 26.10.2019.pdf

PDFPetycja z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy.pdf
PDFOdpowiedź dotyczy petycji o wykonywanie kontroli nad realizacją rozkładów jazdy.pdf

PDFPetycja z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych.pdf
PDFodpowiedz na petycję .pdf


ROK 2018

PDFSzulc -Efekt sp. z o.o. - Petycja - Informatyzacja Jednostek Samorzadu Terytorialnego.pdf. pdf

PDFSzuc-Efekt Sp. z o.o. – Petycja w sprawie wdrożenia w gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii z dnia 13.09.2018r..pdf

PDFEfekt-Szulc sp. z o.o. - Petycja o zaplanowanie postępowania w trybie ustawy Pzp, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywesyfikacji wykorzystywanego paliwa.pdf


ROK 2017

PDFDr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacyjności i Przedsiębiorczości Fundacja - Petycja dot. serwisu Mikroporady.pl z dnia 2017-06-09.pdf

PDFWESTRAND M. Szatkowski Sp. J - Inicjatywa lepsze powietrze - petycja dot. Konferencji z dnia 10.07.2017r..pdf

PDFSzulc-Efekt Sp. z o.o. - Petycja dot. zakładki na stronie WWW - Wiarygodna Firma z dnia 12.07.2017.pdf