Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXX/250/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXX/250/2021 RADY GMINY WALCE
z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1. W §1 uchwały Nr XIX/170/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości po pkt 7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu: „ 8) grunty, budynki lub ich części zajęte niewyłącznie na potrzeby prowadzenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu w przypadku jeśli działalność ta nie jest działalnością gospodarczą"


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk


PDFUchwała Nr XXX.250.2021 Rady Gminy Walce z dnia 10.02.2021.pdf (130,21KB)