Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Składowanie odpadów nieszkodliwych - miejsca składowania i odpłatność

U C H W A Ł A Nr XXIX/214/01Rady Gminy w Walcach z dnia 10 sierpnia 2001 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc do składowania
odpadów nieszkodliwych.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622, zm. 1997r. Nr 60 poz. 369, Nr 121 poz. 770, 2000 r. Nr 22 poz. 272 ) Rada Gminy uchwala:

§ 1
Wyznacza się miejsca do składowania odpadów nieszkodliwych :
- gruzu w miejscowości:
Brożec działka nr 1154/12
- ziemi i pospółki w miejscowościach:
Grocholub działki nr 555,556 i 570, 574
Zabierzów działki nr 107 i 111
Dobieszowice działka nr 310/2

§ 2
Tryb i zasady korzystania ze składowisk określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3
Za właściwy ład i porządek na składowiskach odpowiedzialna będzie wyznaczona osoba, która za dozór otrzyma 50 % środków zebranych za składowanie.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w poszczególnych sołectwach.

§ 5
Tracą moc Uchwały nr XXVII/142/97 z dnia 2 czerwca 1997 r. i Nr XXVII/204/01 z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do składowania odpadów nieszkodliwych.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Nr XXIX/214/01 z dnia 10.08.2001 r.

R E G U L A M I N
korzystania ze składowiska odpadów nieszkodliwych

1. Na składowiskach odpadów nieszkodliwych można składać gruz z rozbiórek budynków, ziemię i pospółkę.
2. Nadzór nad składowiskami pełnić będą wyznaczeni przez Zarząd Gminy dozorcy.
3. Czas otwarcia składowiska ustali dozorca. w porozumieniu z Zarządem Gminy
4. Ze składowisk korzystać mogą wyłącznie mieszkańcy gminy Walce.
5. Odpłatność do jednej tony składowanych odpadów wynosi 5,00 zł, każda następna tona odpadów 2,50 zł .
6. Do pobierania odpłatności upoważnione są osoby pełniące dozór nad składowaniem odpadów.
7. Zabrania się składowania na składowiskach innych niż wymienione w pkt. 1 materiałów, w tym również takich jak: słoma, łęty ziemniaczane, chwasty z pól, gałęzie itp.