Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Taryfy opłat za wodę

U C H W A Ł A NR X / 61 / 03


Rady Gminy w Walcach z dnia 12 września 2003 roku
w sprawie : zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wsi Stradunia

treść uchwały dostępna w menu Uchwały Rady Gminy 2003 r.


U C H W A Ł A NR VI / 32 / 03


Rady Gminy w Walcach z dnia 3 marca 2003 roku
w sprawie : zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Na podstawie art.18, ust.1, pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984 oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, poz.747 )
R a d a G m i n y w W a l c a c h uchwala co następuje;

& 1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę określone w załączniku do
niniejszej uchwały.
& 2

Taryfy określone w & 1 mają zastosowanie do dostaw wody w okresie
od dnia 01 kwietnia 2003 r. do 31 marca 2004 roku.
& 3

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach.
& 4

Zakład Budżetowy Wodociągi Wiejskie w Walcach ogłasza taryfy w miejscowej prasie w terminie co najmniej na 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr VI / 32 / 03
Rady Gminy w Walcach
z dnia 3 marca 2003 roku
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie Gminy Walce od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004
Gospodarstwa domowei pozostali odbiorcy.
1.cena za 1 m3 dostarczonej wody (1,61 zł/m3 netto), (1,72 zł./m3 brutto)
2.stawka opłaty eksploatacyjnej (10,00 zł/wodomierz/365 dni netto), (10,70 zł/wodomierz/365 dni brutto)