Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłata administracyjna za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego


Uchwała Nr XVII / 101 / 04
Rady Gminy w Walcach
z dnia 2 marca 2004 roku
w sprawie opłaty administracyjnej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 717 ) oraz art.18 i art. 19 ust.1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz. 1683 i z 2003r. Nr 110, poz. 1039) i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717),
Rada Gminy w Walcach uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę administracyjną za następujące czynności urzędowe:
1. za wydanie wypisu obejmującego do 3 działek geodezyjnych włącznie - 70.- zł
2. za wydanie wyrysu obejmującego do 3 działek geodezyjnych włącznie - 30.-zł
3. za wydanie wypisu, wyrysu oraz wypisu i wyrysu obejmującego powyżej 3 działek geodezyjnych - 190.- zł
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce.

§ 2

Opłatę ustaloną w § 1 uiszcza się w kasie Urzędu Gminy.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 4


Traci moc Uchwała Nr XVII/89/96 Rady Gminy w Walcach z dnia 29 kwietnia 1996roku dotycząca ustalenia opłaty administracyjnej za sporządzenia wypisów i wyrysów oraz Uchwałą Nr XXVII/203/01 Rady Gminy w Walcach z dnia 25 czerwca 2001 roku w sprawie
zmiany Uchwały Rady Gminy w Walcach Nr XVII/89/96 z dnia 29 kwietnia 1996 roku.


§ 5


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Walce.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Kubicz