Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwolnienie od podatku od nieruchomości

DOCUchwała Nr XXIX,179,05 z dnia 14 marca 2005 r..doc (64,00KB)

U c h w a ł a Nr XXIX/179/05

Rady Gminy w Walcach z dnia 14 marca 2005 roku
w sprawie przyjęcia programu pomocowego w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
na terenie gminy Walce.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz.84; Dz. U. Nr 200 poz. 1683; Dz. U.z 2003 r. Dz. U. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Dz. U. Nr 188 poz. 1840, Dz. U. Nr 200 poz. 1953, Dz. U. Nr 203 poz. 1966, Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884, Dz. U. Nr 96 poz. 959, Dz. U. Nr 123 poz. 1291) uchwala się co następuje:


§ 1

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) nowo wybudowane budynki, budowle przeznaczone do prowadzenia działalności
gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,
2) nowo nabyte grunty, budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności
gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1, dotyczą tylko tych przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały utworzą nowe miejsca pracy dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w terminie 3 miesięcy od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynków i budowli, o których mowa w § 1.

3. Procentowa wysokość zwolnienia z podatku od nieruchomości uzależniona jest od ilości
utworzonych nowych miejsc pracy dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w
przeliczeniu na pełne etaty i kształtuje się następująco:

Ilość utworzonych nowych miejsc pracy procentowa wysokość zwolnienia
w podatku od nieruchomości
od 5 do 50 - 50 %
od 51 do 150 - 60 %
powyżej 150 - 70 %

4. Za nowo wybudowane budynki, budowle uważa się budynki i budowle, których budowa została rozpoczęta po 31 maja 2004 roku.

5. Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle uważa się grunty, budynki i budowle, nabyte po 31 maja 2004 r.


§ 2

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących utratę prawa do ulgi, nie tracąc prawa do ulgi za okres poprzedzający złożenie tej informacji.
2. Przedsiębiorca, który przedłożył organowi udzielającemu zwolnienia nieprawdziwe informacje co do spełnienia warunków określonych niniejsza uchwałą, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki z niego korzystał wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych, liczonych od dnia udzielenia zwolnienia.


§ 3
Przedsiębiorca, który uzyskał zwolnienie w podatkach od nieruchomości z tytuły utworzenia nowych miejsc pracy zobowiązany jest do utrzymania średniego stanu zatrudnienia z okresu ostatnich 12 miesięcy, liczonych wstecz od daty złożenia wniosku, powiększonego o liczbę osób nowozatrudnionych przez okres 3 lat od dnia powstania uprawnienia.

§ 4
1. Zwolnienia wymienione w uchwale są przyznawane na udokumentowany wniosek podatnika, złożony w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia nowych miejsc pracy dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.
2. Uprawnienie do zwolnienia następuje z dniem powstania obowiązku podatkowego i spełnienia warunków określonych w § 1 ust. 2 i 3.
3. Przedsiębiorcy, który mógł skorzystać ze zwolnienia po 31 maja 2004 roku, a nie złożył w odpowiednim terminie stosownego wniosku, przysługuje zwolnienie za okres pozostający do wykorzystania.
4. Wniosek przedsiębiorcy, który został złożony po okresie za jaki zwolnienie mogło być przyznane, nie podlega rozpatrzeniu.

§ 5
Podmiot występujący o zwolnienie z podatku od nieruchomości winien przedłożyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku oferenta będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie dodatkowo umowy spółki. Jako aktualny będzie się uważało dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku lub dokument potwierdzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przez jego wystawcę z adnotacją iż dane tam zawarte są aktualne,
2) dokument poświadczający władanie przedmiotową nieruchomością,
3) informacje o wielkości otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de minimis,
4) zgłoszenie obowiązku podatkowego,
5) oświadczenie o średnim zatrudnieniu w przedsiębiorstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
6) oświadczenia o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy pracowników nowozatrudnionych na umowę o pracę,
7) dokumentowania w okresach 12 miesięcznych faktu zatrudnienia określonej liczby pracowników, przedkładając oświadczenie , przez cały okres otrzymywania zwolnienia do 15 stycznia,
8) decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzający przyjęcie obiektu do użytkowania wydany przez właściwy organ.


§ 6
1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w przypadku:
1) zmniejszenia zatrudnienia w okresie 3 lat od dnia powstania uprawnienia,
2) zalegania z zapłatą zobowiązań wobec gminy Walce przez okres powyżej 6 miesięcy.

2. O zdarzeniu o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 przedsiębiorca niezwłocznie informuje Wójta
Gminy Walce.
§ 7
1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości o którym mowa w § 1 następuje od dnia
powstania uprawnienia na okres 3 lat z zastrzeżeniem ust. 2,
2. Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały
wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł w
okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia nie może przekroczyć kwoty
stanowiącej równowartość kwoty 100 000 Euro brutto.

§ 8
1. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji Europejskiej Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. U. WE L 10 z 13.01.2001 r.), oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291).
2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie mają zastosowania do sektorów określonych w art. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis.

§ 9
Wójt Gminy składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie o skutkach finansowych zwolnień udzielonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.


§ 11
Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/270/02 Rady Gminy w Walcach z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 12
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.