Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz dzieci i młodzieży w 2021r.

Zarządzenie Nr Or.0050.27.2021

Wójta Gminy Walce

z dnia 19 marca 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2021 roku

 

Na podstawie art. 5 ust 4, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.),

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2021 roku.

§ 2

Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:

 1. umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
 2. umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
 3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia

Nr Or.0050.27.2021

Wójta Gminy Walce

z dnia 19 marca 2021 r.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2021 roku

 

I. Rodzaj zadania:

Zadanie obejmuje: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w zakresie:

 • wspierania form wypoczynku dzieci i młodzieży połączonych z działalnością wychowawczą,
 • organizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego od nauki szkolnej,
 • edukacja dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań oraz pasji,
 • upowszechnianie wiedzy oraz postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży,
 • promowanie działalności innowacyjnej, która służy podnoszeniu jakości kształcenia i rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.


II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadań przewidziano dotację w 2021 roku w wysokości 10.000,00 zł na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty - zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).
 3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzające realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Walce.
 4. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert.
 5. W otwartym konkursie ofert może być wybrana więcej niż jedna oferta.
  W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert, środki przeznaczone przez Gminę Walce na realizację zadania zostaną podzielone pomiędzy oferentów.
 6. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz
  z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
 7. Wspieranie wykonania zadania wraz z przekazaniem dotacji nastąpi
  po podpisaniu stosownej umowy o wsparcie realizacji zadania z wyłonionym oferentem.
 8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
  W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
 9. Dofinansowanie nie może przekraczać 95% całkowitych kosztów zadania.
 10. Wymagany jest co najmniej 5 % wkład własny.
 11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w zawartej umowie. Wzór umowy ustalono w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
 3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zawartą umową.
 4. Podmioty zobowiązane są do wyodrębnienia z ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 5. Wójt Gminy Walce sprawuje kontrolę oraz dokonuje oceny realizacji zadania publicznego zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)
 6. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Wójt Gminy Walce może wezwać do złożenia sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie należy sporządzić według wzoru zamieszczonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057). Do sprawozdania należy dołączyć zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego, którego wzór można pobrać ze strony www.bip.walce.pl, zakładka: organizacje pożytku publicznego, ogłoszenie otwartego konkursu ofert.
 7. Podmiot zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następnego po roku, w którym podmiot zrealizował zadanie publiczne.
 8. Podmiot zobowiązuje się do informowania o współfinansowaniu zadania ze środków Gminy Walce. Informacja na ten temat powinna znaleźć się na wszystkich materiałach, publikacjach, informacji dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

 

V. Termin składania ofert:        

 1. Oferty konkursowe na realizację zadań należy złożyć w formie pisemnej
  w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia 2021 roku do godz. 14:00 z adnotacją:
  „KONKURS NA DOTACJĘ Z BUDŻETU GMINY WALCE NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM: WYPOCZYNEK, NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE W 2021 ROKU.”

w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).

 1. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Przed podpisaniem umowy do oferty należy dołączyć:
  • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające status oraz umocowanie osób reprezentujących (zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),
 • aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu.
 1. Kserokopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez osoby uprawnione.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru  ofert:

 1. Wójt Gminy Walce powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Komisja konkursowa ocenia złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym i przedłoży listę ocenionych ofert do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
 3. Wójt Gminy podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji.
 4. Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizację zadania zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach, zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.
 5. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
  1. złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
  2. złożoną na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
  3. złożoną przez podmiot uprawniony do ubiegania się o dotację,
  4. podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
  5. poprawną od strony rachunkowej i kompletną w zakresie tabel kosztorysowych.
 6. Kryteria merytoryczne, które będą brane pod uwagę przy wyborze oferty:
  1. zgodność merytoryczna oferty z wymogami ogłoszenia o konkursie,
  2. możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
  4. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  5. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem,
  6. wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  7. analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane).
 7. Złożona oferta powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ust. 1 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).
 8. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty/ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Walce oraz na stronie internetowej Urzędu.
 9. Warunkiem zawarcia umowy na realizacje przedsięwzięcia jest wskazanie numeru rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji, a w przypadku przyznania dotacji
  w wysokości innej niż wnioskowana – także korekta.

 

VII. Zrealizowane zadanie publiczne:

W poprzednich latach zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie nie było realizowane
w ramach otwartego konkursu ofert.


XLSXZestawienie-dokumentow-ksiegowych-zwiazanych-z-realizacja-zadania-publicznego.xlsx (12,98KB)

DOCXoferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1.docx (53,52KB)

DOCXSPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5..docx (40,17KB)