Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXX Sesja Rady Gminy Walce w dniu 10 lutego 2021 roku

Protokół Nr XXX/2021

z XXX Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 10 lutego 2021 roku

XXX Sesja Rady Gminy Walce odbyła się w trybie zdalnym w dniu 10 lutego 2021 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:11.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz iż zgodnie z artykułem 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych sesja odbywa się w trybie zdalnym.
Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność, prosząc radnych o potwierdzenie swojej obecności słowami "jestem obecny". Pan Mateusz Burczyk stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 15 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Imienny wykaz głosowań radnych na XXX Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.


2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Radni nie wnieśli uwag.
Rada Gminy Walce obradowała na XXX Sesji według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
c) zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;
d) upoważnienia zastępcy wójta;
e) wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
f) przedłużenia umowy najmu;
g) rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku dotyczącej szczepionek przeciwko
SARS-CoV-2;
h) zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na rok 2021;
i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na rok 2021;
j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na
2021 rok.
6. Interpelacje, zapytania.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.


3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z XXVIII sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu. Wobec braku uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Walce.W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XXVIII sesji Rady Gminy Walce.
Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Burczyk poinformował, iż zapoznał się z kolejnym protokołem z XXIX sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XXIX sesji Rady Gminy Walce.


4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 31.12.2020 r. do 10.02.2021 r . Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;

Głos zabrał Wójt, który wniósł autopoprawkę do projektu uchwały.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie .

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXX/248/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;


b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

Głos zabrał Wójt, który wniósł autopoprawkę do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie .


W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXX/249/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

c) zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie .

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXX/250/2021 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

d) upoważnienia zastępcy wójta;

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie .

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXX/251/2021 w sprawie upoważnienia zastępcy wójta.

e) wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie .

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXX/252/2021 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce.

f) przedłużenia umowy najmu;

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie .

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXX/253/2021 w sprawie przedłużenia umowy najmu.

g) rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku dotyczącej szczepionek przeciwko SARS-CoV-2;
Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365. Dodał, iż Komisja Skarg Wniosków i Petycji podjęła również uchwałę w sprawie ww. petycji. Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie .

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXX/254/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku dotyczącej szczepionek przeciwko SARS-CoV-2.

h) zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na rok 2021;

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu panu Robertowi Jurczyk, który przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji w 2020 roku.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego pan Waldemarowi Stokłosa, który przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji w 2020 roku.

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych panu Markowi Kołodziejczyk, który przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji w 2020 roku.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przekazał, iż projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na rok 2021 został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie .

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXX/255/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na rok 2021.

i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na rok 2021;

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej pani Iwonie Hruzik, która przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji w 2020 roku.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przekazał, iż projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na rok 2021 został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365. Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie .

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXX/256/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na rok 2021.

j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2021 rok.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji panu Józefowi Reinhard, który przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji w 2020 roku.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przekazał, iż projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na rok 2021 został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365. Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie .

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXX/257/2021 zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2021 rok.


6. Interpelacje i zapytania.
Nie zgłoszono interpelacji bądź zapytań.


7. Wolne wnioski i informacje.
Radny Tomasz Banaś podziękował Zarządowi Powiatu Krapkowickiego oraz Radnym Powiatowym za rozpatrzenie jego wniosku oraz przyznanie środków finansowych na kanalizację deszczową w miejscowości Dobieszowice.
Ponadto Radny Banaś przekazał uwagę, aby Związek Międzygminny Czysty Region przekazywał harmonogramy odbioru odpadów mieszkańców wcześniej, aniżeli w dniu wywozu, ponieważ część mieszkańców nie ma dostępu do internetu.

8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXX sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:42.
Na tym protokół zakończono.


Protokół sporządziła                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
    Sabina Schady                                                                                                                                 Mateusz Burczyk


PDFProtokół Nr XXX.2021 z XXX Sesji Rady Gminy Walce z dnia 10 lutego 2021 r.pdf (1,08MB)