Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI/258/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXI/258/2021
RADY GMINY WALCE

z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/239/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.987,52 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 613.612,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 611.625,43 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 „Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Dochody i przychody z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku oraz wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2021 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2021 rok obejmujące dotacje”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
8) wprowadza się zmiany w załączniku nr 13 „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2021 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
9) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Deficyt budżetu w wysokości 8.994.625,43 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 5.147.900,00 zł; 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.109.653,14 zł; 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 675.944,23 zł; 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 61.128,06 zł”;

10) § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychw wysokości 65.443,17 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonychw gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55.443,17 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. ”;

11) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się plan dochodów i przychodów z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 2.856.748,56 zł, które przeznacza się na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XXXI/258/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok.pdf (2,39MB)

PDFZalacznik1 XXXI/258/2021.pdf (283,61KB)

PDFZalacznik2 XXXI/258/2021.pdf (365,69KB)

PDFZalacznik3 XXXI/258/2021.pdf (251,40KB)

PDFZalacznik4 XXXI/258/2021.pdf (269,83KB)

PDFZalacznik5 XXXI/258/2021.pdf (296,77KB)

PDFZalacznik6 XXXI/258/2021.pdf (281,47KB)

PDFZalacznik7 XXXI/258/2021.pdf (299,08KB)

PDFZalacznik8 XXXI/258/2021.pdf (260,82KB)