Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI/260/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O

UCHWAŁA NR XXXI/260/2021
RADY GMINY WALCE

z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się przebieg drogi gminnej Nr 107506 O stanowiącej ul. Zamkową w miejscowości Walce, która obejmuje działki ewidencyjne o nastepujacych numerach:
1) 1113/5 k. m. 5;
2) 1147 k. m. 9;
3) 2825 k. m. 9;
4) 2907 k. m. 9;
5) 2948 k.m. 5.

§ 2. Przebieg drogi gminnej, o której mowa w § 1, został przedstawiony w sposób graficzny, w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/209/2020 z dnia 30 września 2020 r. Rady Gminy Walce z dnia 30 września 2020r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XXXI/260/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O.pdf (1,06MB)

PDFZalacznik1 XXXI/260/2021.pdf (972,01KB)