Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI/263/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w składmieszkaniowego zasobu Gminy Walce

UCHWAŁA NR XXXI/263/2021
RADY GMINY WALCE

z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Walce

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 611) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/263/02 Rady Gminy Walce z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XXXI/263/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w składmieszkaniowego zasobu Gminy Walce.pdf (273,78KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXI/263/2021.docx (12,19KB)