Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.112.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"

 

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.112.2020

WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713) oraz Uchwały Nr XXXVI11/263/2010 Rady Gminy Walce w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Walce w sprawie projektu, o którym mowa w ust.1.
3. Projekt programu, stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia, zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.walce.pl 2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce www.walce.pl 3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 2 października 2020 r. do dnia 12 października 2020 r.
§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektu programu współpracy na rok 2021.
2. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać na ,, Formularzu konsultacji”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Wypełnione formularze należy złożyć w terminie określonym w § 2, w Urzędzie Gminy Walce przy ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, pocztą lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@walce.pl .
4. Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz,U.2020 poz.1057) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Walce.
§ 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, stanowiące załącznik nr 1, podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 3.
§ 6. Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 3, w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji.
§ 7. Wójt przedłoży Radzie Gminy Walce projekt "Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” wraz z wynikami konsultacji.
§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Gminy Walce.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie nr Or.0050.112.2020 Wójta Gminy Walce z dn.30.09.2020 ws. przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.pdf (173,81KB)