Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.120.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 22-10-2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok

Zarządzenie nr Or.0050.120.2020

Wójta Gminy Walce

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 16 pkt 2 lit. b uchwały nr XVI/137/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Walce na 2020 rok uchwalonym uchwałą nr XVI/137/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2020 rok:
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 209.414,36 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 209.414,36 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5) zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 10.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie nr Or.0050.120.2020 Wójta Gminy Walce z dn.22.10.2020 ws. zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok-skan.pdf (473,56KB)