Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.124.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 28-10-2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonaniabudżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.124.2020
WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania
budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości: 1) informację obejmującą wykonanie budżetu Gminy Walce, w tym kwotę nadwyżki, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie Gminy Walce za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020 (Rb-NDS), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) informację o udzielonych w III kwartale 2020 r. umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Powyższe informacje zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


 


PDFZarządzenie nr Or.0050.124.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 28.10.2020 r. ws. podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dn. 01.01. do 30.12. 2020.pdf (197,64KB)