Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.126.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 12-11-2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

      ZARZĄDZENIE NR OR.0050.126.2020
WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji  celowej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
 

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z § 3 ust. 2 uchwały nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walcez dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 358) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce w 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. na konserwację urządzeń melioracyjnych, przez spółki wodne działające na terenie Gminy Walce.2. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Walce na pomoc finansową dla spółek wodnych na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, wynosi 37.000,00 zł (słownie: trzydzieścisiedemtysięcyzłotych 00 / 100 ) i określona została w załączniku nr 5 do uchwały nr XXV/217/2020 Rady Gminy Walce z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020r. poz. 3098). Do dnia 31.10.2020 r. na konserwację urządzeń melioracyjnych została przyznana jedna dotacja w kwocie 25.000,00zł. Wobec powyższego informuje się, że na konserwację urządzeń melioracyjnych możliwe jest uzyskanie dotacji celowej w wysokości 12.000,00zł (słownie: dwanaścietysięcyzłotych 00 / 100 ).3. Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, na dzień 27 listopada 2020 do godz. 15 00 . Wnioski według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce (liczy się data wpływu do Urzędu). Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2020 roku”, oznaczonej pieczątką spółki wodnej. Wnioski otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Wnioski kompletne i nie zawierające uchybień formalnych zostaną rozpatrzone w terminie do 21 dni od daty wpływu.
5. Informacja o przyznanych dotacjach zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie nr Or.0050.126.2020 Wójt Gminy Walce z dnia 12 listopada 2020r.pdf (191,42KB)