Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.137.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-12-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.137.2020
WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

Na podstawie art. 5 ust 4, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
§ 2. Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:
1) umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
2) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie Nr Or.0050.137.2020 ogłosz. otw.konk.ofert-wspier. i upowszechn. kult. fiz. w 2021 roku.pdf (240,75KB)