Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.6.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.6.2021 WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Walce na 2021 rok uchwalonym uchwałą nr XXVIII/239/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok:
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9.580,18 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 9.580,18 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie nr Or.0050.6.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok.pdf (138,01KB)