Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.7.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Zarządzenie nr Or.0050.7.2021

Wójta Gminy Walce

z dnia 25 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) w dziale 852 „Pomoc społeczna” tworzy się rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”,a w tym rozdziale dochody w § 2010 w kwocie 46,47 zł;
2) w dziale 855 „Rodzina”:
a) rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 4.123,71 zł,

b) rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 5.410,00 zł.


2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania własne w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”: a) tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 1.500,00 zł,

b) likwiduje się wydatki w grupie paragrafów 1300 w kwocie 1.500,00 zł;


2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania zlecone: a) w dziale 852 „Pomoc społeczna” tworzy się rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”,a w tym rozdziale wydatki w grupach paragrafów:
-1100 w kwocie 0,90 zł,
-1300 w kwocie 45,57 zł;


b) w dziale 855 „Rodzina”:
-rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
-1300 o kwotę 4.000,00 zł,
-1400 o kwotę 123,71 zł,
-rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 5.410,00 zł.


3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia:
1) w dziale 852 „Pomoc społeczna” tworzy się rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”,a w tym rozdziale:
a) dotacje w § 2010 w kwocie 46,47 zł,

b) wydatki w grupach paragrafów:
-1100 w kwocie 0,90 zł,
-1300 w kwocie 45,57 zł;

2) w dziale 855 „Rodzina”:
a) rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się:
-dotacje w § 2010 o kwotę 4.123,71 zł,
-wydatki w grupach paragrafów;
-1300 o kwotę 4.000,00 zł,
-1400 o kwotę 123,71 zł,

b) rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się:
-dotacje w § 2010 o kwotę 5.410,00 zł,
-wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 5.410,00 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie nr Or.0050.7.2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. pdf.pdf (192,93KB)