Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.14.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 10-02-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Zarządzenie nr Or.0050.14.2021

Wójta Gminy Walce

z dnia 10 lutego 2021 r.

zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)” w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się dochody w § 2170 o kwotę 178.388,00 zł. 2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania własne: a) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1610o kwotę 10.000,00 zł,

b) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 178.388,00 zł,

c) w dziale 710 „Działalność usługowa” tworzy się rozdział 71095 „Pozostała działalność”, a w tym rozdziale wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 10.000,00 zł,

d) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
1 rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 20.000,00 zł,

- rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 13.000,00 zł,

- rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1602 o kwotę 150.000,00 zł;

2) w tabeli nr 3 „Gminny Zespół Oświaty w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 8.000,00 zł; 3) w tabeli nr 5 „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 8.000,00 zł.
3. W załączniku nr 3 do ww. zarządzenia w tabeli „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)” zwiększa się przychody w § 950 o kwotę 203.000,00 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie Nr Or.0050.14.2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r..pdf (171,26KB)