Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.5.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.5.2021 WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2020 roku poz. 713/ oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz.U. z 2020 roku poz. 1990 ze zm./ oraz uchwały Rady Gminy w Walcach Nr XVIII/161/2020 z dnia 11 marca 2020 roku Wójt Gminy Walce zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu.
§ 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu sprzedawanych nieruchomości, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie Nr Or.0050.5.2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży SKAN.pdf (784,78KB)