Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or 0050.16.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 12-02-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr Or 0050.16.2021
Wójta Gminy Walce
z dnia  12 lutego  2021 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do wydzierżawienia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1990 ze zm.) w wykonaniu uchwały Rady Gminy Walce nr XXX/252/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do wydzierżawienia, na cele rolne, na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość wymienioną w poniższej tabeli, gdzie strony zamierzają zawrzeć kolejną umowę na tę samą nieruchomość.

L.p Obręb Nr mapy Nr działki Przeznaczenie w mpzp Powierzchnia działki Powierzchnia do wydzierżawienia Nr Księgi Wieczystej
        Użytek wg. ewidencji gruntów      
1 Rozkochów 5 321 Re – tereny rolne, urządzenia i obiekty energetyki wiatrowej 1,8920 ha 1,1420 ha OP1S/00046434/3
        RIVb – 0,1540 ha      

1. Nieruchomości stanowią grunt orny.
2. Nieruchomości do zagospodarowania na użytek rolny.
3. Roczny czynsz gruntów stanowiących własność Gminy Walce wynajmowanych i wydzierżawianych na cele rolnicze wynosi:
1) 450,00 zł za hektar gruntów ornych,
2) 300,00 zł za hektar łąk i pastwisk, obliczony proporcjonalnie do wydzierżawianej powierzchni gruntów stanowiących sumę powierzchni wszystkich działek w danej umowie dzierżawy i płatny za każdy rok kalendarzowy z dołu do 31 marca. Cena, nie podlega waloryzacji rocznej.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania Termin wywieszenia wykazu : od 16.02.2021r. do 09.03.2021r.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie Nr Or 0050.16.2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (155,74KB)