Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.20.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 26-02-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.20.2021 WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 26 lutego 2021 r.
zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)” w dziale 750 „Administracja publiczna”: 1) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się dochody w § 2010 o kwotę 907,00 zł;
2) tworzy się rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”, a w tym rozdziale dochody w § 2010 w kwocie 7.601,00 zł.

2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania zlecone w dziale 750 „Administracja publiczna”:
a) rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 907,00 zł,
b) tworzy się rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”, a w tym rozdziale wydatki w grupach paragrafów:
-1100 w kwocie 565,00 zł,
-1400 w kwocie 7.036,00 zł;

2) w tabeli nr 7 „Publiczne Przedszkole w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność”:
a) tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1102 w kwocie 536,00 zł,
b) zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1402 o kwotę 536,00 zł;

3) w tabeli nr 8 „Publiczne Przedszkole w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność”:
a) tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1102 w kwocie 268,00 zł,
b) zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1402 o kwotę 268,00 zł.

3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia w dziale 750 „Administracja publiczna”:
1) rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”:
a) zmniejsza się dotacje w § 2010 o kwotę 907,00 zł,
b) zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów o kwotę 907,00 zł;


2) tworzy się rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”, a w tym rozdziale:
a) dotacje w § 2010 w kwocie 7.601,00 zł,
b) wydatki w grupach paragrafów:
-1100 w kwocie 565,00 zł,
-1400 w kwocie 7.036,00 zł


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie nr Or.0050.20.2021 zmieniające zarządzenie Nr Or.0050.1.2021 sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowy.pdf (177,23KB)