Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.26.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-03-2021 w sprawie określenia warunków zajęcia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Walce, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a także na inne cele doraźne oraz określenia wysokości i zasad stosowania stawek opłat za zajęcie tych nieruchomości i w sprawie określenia warunków zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Walce oraz określenia wysokości i zasad stosowania stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.26.2021 WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie określenia warunków zajęcia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Walce, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a także na inne cele doraźne oraz określenia wysokości i zasad stosowania stawek opłat za zajęcie tych nieruchomości i w sprawie określenia warunków zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Walce oraz określenia wysokości i zasad stosowania stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam opłaty za zajęcie nieruchomości gruntowych, w przypadku realizacji infrastruktury technicznej (tj. prawo do umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie stanowiącym własność Gminy Walce łącznie z prowadzeniem robót budowlanych). 2. Każde zajęcie nieruchomości gruntowych, o których mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Wójta Gminy Walce.
§ 2. 1. Stawki opłat określonych w § 1 ust. 1 wynoszą: 1) opłata jednorazowa – za zajęcie nieruchomości gruntowej przez urządzenia infrastruktury technicznej naziemnej, nadziemnej lub podziemnej:
a) za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi nie będącej drogą publiczną (bez kategorii) i na terenach przeznaczonych pod drogi, dla: 1 przewodów kanalizacji deszczowej i sanitarnej 21,00 zł/mb- przewodów wodociągowych 15,0 0 zł/mb- sieci cieplnych, wraz z przyłączami 33,0 0 zł/mb- sieci gazowych o ciśnieniu do 0,5 MPa, wraz z przyłączami 21,0 0 zł/mb- sieci gazowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa, wraz z przyłączami 33,00 zł/mb- sieci elektroenergetycznych, wraz z przyłączami oraz instalacji oświetleniowych 20,00 zł/mb- sieci teletechnicznych, wraz z przyłączami (w tym światłowody) 18,00 zł/mb- kanalizacji teletechnicznych za każdą rurę kanalizacji pierwotnej o średnicy do 110 mm 25,00 zł/mb- kanalizacji teletechnicznych za każdą rurę kanalizacji pierwotnej o średnicy powyżej 110 mm 33,00 zł/mb

b) za umieszczenie urządzeń na działkach innych niż określone w § 2 ust.1 pkt 1 litera a, dla: 1 przewodów kanalizacji deszczowej i sanitarnej 27,00 zł/mb- przewodów wodociągowych 19,00 zł/mb- sieci cieplnych, wraz z przyłączami 51,00 zł/mb- sieci gazowych o ciśnieniu do 0,5 MPa, wraz z przyłączami 59,00 zł/mb- sieci gazowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa, wraz z przyłączami 114,00 zł/mb- sieci elektroenergetycznych, wraz z przyłączami oraz instalacji oświetleniowych 40,00 zł/mb- sieci teletechnicznych, wraz z przyłączami (w tym światłowody) 20,00 zł/mb- kanalizacji teletechnicznych za każdą rurę kanalizacji pierwotnej o średnicy do 110 mm 28,00 zł/mb- kanalizacji teletechnicznych za każdą rurę kanalizacji pierwotnej o średnicy powyżej 110 mm 37,00 zł/mb- tymczasowych napowietrznych linii energetycznych (dla zasilania placu budowy) 62,00 zł/mb- napowietrznych stałych linii energetycznych 100,00 zł/mb oraz 72,00 zł za lokalizację każdego słupac) za umieszczenie na nieruchomości :
2 naziemnego, nadziemnego lub podziemnego elementu obiektu liniowego infrastruktury technicznej, za każdy rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni jego rzutu poziomego 70,00 zł/m 2 (studzienki, kanały, maszt, itp),
3 innego elementu infrastruktury 15,00 zł/mb.


2) za zajęcie nieruchomości gruntowej na czas oznaczony, za wyjątkiem dróg wewnętrznych: 1 w przypadku zajęcia związanego z realizacją inwestycji (np. plac budowy, rusztowania, zaplecze socjalno-administracyjne, przejazd) 1,50 zł/m 2 /miesiąc

2. Powierzchnie zajmowanej nieruchomości oraz długości urządzeń liniowych i przyłączy przyjmuje się z zaokrągleniem do pełnych metrów w górę.
3. Stawki opłat nie uwzględniają podatku VAT.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Walce może ustalić opłatę, o której mowa w §2 ust. 1 w innej wysokości.

§ 3. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat : 1) jednorazowej, określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 – w terminie 40 dni od dnia odebrania zgody na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej przez Inwestora,
2) miesięcznej określonej w § 2 ust. 1 pkt 2 w terminie 40 dni od dnia odebrania zgody na zajęcie nieruchomości związanej z realizacją inwestycji przez Inwestora.

§ 4. Nie pobiera się opłat określonych w § 2 ust. 1 w przypadkach:
1) inwestycji realizowanych przez Gminę Walce oraz inwestycji realizowanych z udziałem środków Gminy Walce,
2) inwestycji realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Walce
3) inwestycji, które po ich zrealizowaniu podlegają przekazaniu na rzecz Gminy Walce, bez zwrotu inwestorowi poniesionych przez niego nakładów.

§ 5. W przypadkach, gdy:
1) po wydaniu zgody na zajęcie terenu nastąpi zmiana lokalizacji trasy urządzeń infrastruktury technicznej lub powierzchni zajmowanego gruntu, inwestor zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wynikającej ze zwiększenia długości urządzeń lub powierzchni zajmowanej nieruchomości,
2) współwłaścicielem nieruchomości jest Gmina Walce, stawkę za zajęcie terenu ustala się proporcjonalnie do udziału pozostałych współwłaścicieli.

§ 6. Stawkę za zajęcie nieruchomości w przypadkach nie wyszczególnionych w niniejszym zarządzeniu, ustala się każdorazowo w drodze negocjacji. Przedmiotowa stawka podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Walce.​
§ 7. 1. Wnioski należy składać, w sytuacji 1) określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 – co najmniej na dwa miesiące przed planowanym terminem zajęcia nieruchomości,
2) określonej w § 2 ust. 1 pkt 2 - co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zajęcia nieruchomości.

2. Wniosek powinien zawierać: oznaczenie inwestora, wskazanie lokalizacji (numer działki, mapy, obręb), podanie długości trasy realizowanej inwestycji – dla inwestycji liniowych lub powierzchni - w przypadku zajmowania nieruchomości na inne cele, a w przypadku § 2 ust. 1 pkt 2 dodatkowo planowany okres zajęcia terenu.
3. Do wniosku należy dołączyć mapę z naniesionym przebiegiem projektowanego urządzenia, na aktualnym podkładzie sytuacyjno-wysokościowym.

§ 8. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej odbywa się na podstawie umowy cywilno - prawnej , zawartej przez Gminę Walce, reprezentowaną przez Wójta Gminy Walce, a zajmującym pas drogowy na cele nie związane z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 1) prowadzenia robót w pasie drogowym w związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
2) prowadzenia robót w pasie drogowym w związku z umieszczeniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-2.

§ 9. 1. Zajmujący pas drogowy na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zajęcia składa wniosek o zajęcie pasa drogi wewnętrznej w celu prowadzenia w nim robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, który powinien zawierać: 1) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
2) cel zajęcia pasa drogowego,
3) lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
4) planowany okres zajęcia pasa drogowego.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1) plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
2) informację o sposobie zabezpieczenia i oznaczenia robót.

§ 10. 1. Zajmujący pas drogowy zawiadamia Gminę Walce o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, nie później niż w ostatnim dniu zajęcia pasa. 2. Odbiór zajmowanego odcinka pasa drogowego, następuje na podstawie protokołu odbioru.
§ 11. 1. Za zajęcie 1 m 2 powierzchni pasa drogowego drogi wewnętrznej na cele, o których mowa w § 8 ustala się następujące stawki opłat z każdy dzień zajęcia: 1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 2,50 zł, 2) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości - 5,00 zł, 3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości - 7,00 zł, 4) za zajęcie 1 m 2 powierzchni poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 5,00 zł, 5) do elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt 1-4 - 2,00 zł, 2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
3. Zajęcie mniejszej powierzchni niż 1 m 2 traktowane jest jak zajęcie 1 m 2 .
4. Powierzchnie zajmowanego pasa drogowego przyłączy przyjmuje się z zaokrągleniem do pełnych metrów kwadratowych w górę.
5. Stawki opłat nie uwzględniają podatku VAT.

§ 12. Nie pobiera się opłat określonych w § 11 w przypadkach:
1) inwestycji realizowanych przez Gminę Walce oraz inwestycji realizowanych z udziałem środków Gminy Walce,
2) inwestycji realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Walce,
3) inwestycji, które po ich zrealizowaniu podlegają przekazaniu na rzecz Gminy Walce, bez zwrotu inwestorowi poniesionych przez niego nakładów.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie Nr Or.0050.26.2021 w sprawie określenia nieruchomosci stanowiących własność Gminy Walce, na cele realizacji infrastruktury technicznej.pdf (284,46KB)