Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.35.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 31-03-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.35.2021
WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 17 pkt 2 lit. b uchwały nr XXVIII/239/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Walce na 2021 rok uchwalonym uchwałą nr XXVIII/239/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok:
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6.467,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.467,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

PDFZarządzenie Nr Or.0050.35.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok SKAN.pdf (2,29MB)