Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.36.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 31-03-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.36.2021 WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 31 marca 2021 r.
zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 3.129,00 zł, 2) tworzy się dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, a w tym rozdziale dochody w § 2030 w kwocie 3.338,00 zł.
2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania własne w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność”:
a) tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 8.939,60 zł,
b) zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 8.939,60 zł;

2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania własne w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 3.338,00 zł; 3) w tabeli nr 7 „Publiczne Przedszkole w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 2.478,00 zł, 4) w tabeli nr 8 „Publiczne Przedszkole w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 651,00 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie Nr Or.0050.36.2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych.pdf (160,51KB)