Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-01-2021 w sprawiew sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.2021 WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z weryfikacją zatwierdzonych przez kierowników podległych samorządowych jednostek budżetowych planów finansowych tych jednostek na 2021 rok z ostatecznymi kwotami dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w uchwale budżetowej Gminy Walce na 2021 rok stwierdza się zgodność planów finansowych z uchwałą nr XXVIII/239/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok we wszystkich podległych jednostkach budżetowych. 2. Ustala się plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Walce obejmujące:
1) dochody budżetu Gminy Walce na 2021 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia (tabele nr 1 – 9);
2) wydatki budżetu Gminy Walce na 2021 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (tabele nr 1 – 8);
3) przychody budżetu Gminy Walce na 2021 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) rozchody budżetu Gminy Walce na 2021 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami obejmujący:
1) dotacje przyznane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami i wydatki finansowane z tych dotacji w 2021 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie Nr Or.0050.1.2021 w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce SKAN.pdf (13,84MB)