Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.03.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 20-01-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.03.2021 WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 32 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst w Dz.U. z 2020 roku poz. 1990 ze zm. ) zarządzam, co następuje :

§ 1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków, wymienioną zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach oraz ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie Nr Or.0050.3.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 20 stycznia 2020 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do darowizny SKAN.pdf (114,78KB)