Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 11-02-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2021
WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 j.t. ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 roku poz. 1990 – j.t. ze zm.) w wykonaniu uchwały Nr XXX/253/2021 Rady Gminy Walce z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu, dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walce zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam w najem na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość wykazaną w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia, gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie zawrzeć kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 


PDFZarządzenie Nr Or.0050.15.2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (183,11KB)