Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2021r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.53.2021
WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 18 maja 2021 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku


Na podstawie art. 5 ust 4, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1057 ze zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
§ 2. Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:
1) umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
2) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 3. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.0050.53.2021.pdf

XLSXzestawienie-dokumentow-ksiegowych-zwiazanych-z-realizacja-zadania-publicznego.xlsx

DOCXOFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx

DOCXSPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5.docx