Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 14 kwietnia 2021 roku

 

Protokół Nr XXXII/2021
z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce 
w dniu 14 kwietnia 2021 roku

 

 XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się w trybie zdalnym dnia 14 kwietnia 2021 r. Sesja rozpoczęła się o  godzinie 16:32.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       dPrzewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz  poinformował, że zgodnie z  art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz iż  zgodnie z artykułem 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych sesja odbywa się w trybie zdalnym.

         Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność, prosząc radnych o potwierdzenie swojej obecności słowami "jestem obecny". Pan Mateusz Burczyk stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 13 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. W sesji nie uczestniczyli radna Renata Polok oraz radny Robert Jurczyk
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

        Imienny wykaz głosowań radnych na XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

        Przewodniczący Rady przekazał, iż sesja została zwołana na wniosek wójta oraz odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Radni nie wnieśli uwag.

         Rada Gminy Walce obradowała na XXXII Nadzwyczajnej Sesji  według następującego porządku obrad:

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.         Przedstawienie porządku obrad.
3.         Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)         w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok.
4.         Zamknięcie sesji.

        3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

      Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie .  

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr XXXII/268/2021 w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok.

4. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXXII sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:36.

      Na tym protokół zakończono.        

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk                                  


PDFProtokół Nr XXXII.2021 z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce w dniu 14.04.2021r.pdf (746,24KB)