Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/269/2021
RADY GMINY WALCE

z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/239/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.427.305,32 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 805.314,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 621.991,32 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2021 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2021 rok obejmujące dotacje”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 13 „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2021 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
8) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Deficyt budżetu w wysokości 9.616.616,75 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 5.147.900,00 zł; 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.731.644,46 zł; 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 675.944,23 zł; 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 61.128,06 zł.”. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 


PDFUchwała Nr XXXIII.269.2021 Rady Gminy Walce z dnia 26.05.2021 r.pdf (2,11MB)