Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/271/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizacjęinwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne

UCHWAŁA NR XXXIII/271/2021
RADY GMINY WALCE

z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację
inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm), Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce dla osób fizycznych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych albo lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Walce na ekologiczne, za wyjątkiem osób fizycznych, które zakwalifikowały się do otrzymania dotacji na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce” ze środków budżetu gminy Walce przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, obejmujących inwestycję polegającą na likwidacji i wymianie indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Walce.
§ 2. Udzielanie dotacji ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza ze źródeł tzw. „niskiej emisji”, tj. emisji szkodliwych pyłów i gazów pochodzących z domowych pieców grzewczych, w których spala się węgiel o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych, a także propagowanie wśród mieszkańców Gminy Walce stosowania odnawialnych źródeł energii.
§ 3. Szczegółowe zasady udzielenia dotacji celowych określa ,,Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/34/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk


PDFUchwała Nr XXXIII.271.2021 Rady Gminy Walce z dnia 26.05.2021.pdf (251,26KB)