Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy_2311_3

Zarządzenie Nr Or.0050.61.2021 Wójta

Gminy Walce z dnia 01-06-2021

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm. ) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1990 ze zm.) w wykonaniu uchwały: ·Uchwała Nr XXXIII/273/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy stanowiących własność Gminy Walce

§ 1. Przeznaczam do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości wykazane w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia, gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie zawrzeć kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu w BIP.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.61.2021.docx

PDFZarządzenie podpisane.pdf