Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2021 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2021 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 

 

Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. na konserwację urządzeń melioracyjnych, przez spółki wodne działające na terenie Gminy Walce.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania określa uchwała nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. pod poz. 358.

Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Walce na pomoc finansową dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięćtysięcyzłotych00/100) i określona została w załączniku nr 11 do uchwały nr XXVIII/239/2020 Rady Gminy Walce
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021r. poz. 165).

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej według wzoru załączonego poniżej należy składać w terminie do dnia 23 czerwca 2021 r. do godz. 1500. Wnioski należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce (liczy się data wpływu do Urzędu). Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie  z napisem: „Dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2021 roku”, oznaczonej pieczątką spółki wodnej. Wnioski otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski kompletne i nie zawierające uchybień formalnych zostaną rozpatrzone w terminie do 21 dni od daty wpływu.

Informacja o przyznanych dotacjach zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach.

 

 

 

                              Wójt Gminy Walce

 

     Marek Śmiech

PDFUchwała nr XXII.144.2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r.pdf (169,46KB)

DOCWniosek.doc (64,50KB)