Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemców

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.64.2021
WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 9 czerwca 2021 r.
w sprawie  wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemców
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020 roku poz. 713/ oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 roku poz. 1990 ze zm./ oraz uchwały Rady Gminy w Walcach Nr XVIII/161/2020 z dnia  11 marca 2020 roku Wójt Gminy Walce zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznaczam do sprzedaży lokale mieszkalne, na rzecz najemców, wymienione w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach i ogłoszenie na stronie internetowej urzędu w BIP oraz poprzez podanie informacji o tym wywieszeniu i ogłoszeniu w prasie lokalnej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

DOCXZałącznik nr 1 OR.0050.64.2021.docx

PDFZarządzenie.OR.0050.64.2021.2021-06-09 w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży_podpisany.pdf