Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu wspólpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok

Sprawozdanie

z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzanymi działalność pożytku publicznego za rok 2020

w 2020 roku współpraca Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzanymi działalność pożytku publicznego przebiegła, podobnie jak w latach poprzednich, na płaszczyźnie finansowej oraz pozafinansowej.

Dnia  27 listopada 2019 r. podjęta została uchwała Rady Gminy Walce Nr XV/123/2019 r.
 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Środki na realizację ww. zadań określone zostały w Uchwale Nr XVI/137/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2020 rok, łącznej wysokości 185.000,00 zł.

 

Do priorytetowych zadań Gminy Walce realizowanych we współpracy z sektorem pozarządowym należały:

1) ochrona zdrowia i pomoc społeczna,

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

3) realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2020 roku,

4) realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku,

5) na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020 roku oraz zadania wymienione w § 6 Programu Współpracy.

Na realizację w/w zadań ogłoszono  5 konkursów ofert:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zarządzeniem Or.120.18.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 13 luty 2020 r. został ogłoszony konkurs, na który wpłynęły dwie oferty: Stowarzyszenia „Fair Play, ul. Sienkiewicza 9,
 47-300 Krapkowice oraz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pod nazwą Ludowe Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce.

Celem realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w dniu 01.03.2020 r. zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej pod nazwą Ludowe Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Walcach na dotację w kwocie 118.500,00 zł. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia trenerów, ekwiwalenty sędziowskie, transport, ubezpieczenie zawodników, opłaty dla OZPN, utrzymanie drużyn.

Dzięki udzielonej dotacji możliwe było zorganizowanie:

 • zkolenia dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych pod opieką wykwalifikowanych instruktorów i trenerów, 
 • rozgrywek piłkarskich organizowanych przez kluby przy udziale OZPN,
 • meczów towarzyskich.

Dzięki aktywności sportowej członkowie drużyn propagują zdrowy tryb życia wśród coraz szerszej grupy dzieci, młodzieży i dorosłych.

Stowarzyszenie „Fair Play” w związku z pandemią zrezygnowało z dotacji na zadanie publiczne pt. „XIV edycja Ligi Futsalu TK”. 

 1. Ochrony zdrowia i pomoc społeczna.

Zarządzeniem Nr Or.0050.1.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 7 stycznia 2020 r. został ogłoszony konkurs, na który wpłynęła jedna oferta Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole.. Komisja stwierdziła, że oferta spełniała wymagania konkursu i została rozpatrzona pozytywnie.

Umową z dnia 01.03.2020 r. udzielono Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu dotacji w kwocie 40.000,00 zł, która została wydatkowana i rozliczona w 100%. Dzięki przekazanej dotacji Stacja Opieki Caritas w Brożcu realizowała zadania, takie jak:

 • pielęgnacja osób starszych i chorych,
 • rehabilitacja dzieci i dorosłych,
 • dostarczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
 • wspieranie i edukowanie pacjentów i ich rodzin w zakresie zdrowia i pielęgnacji,
 • wykonanie 5320 usług leczniczych zgodnie ze wskazaniami lekarza.

Z otrzymanej dotacji pokryto w głównej mierze koszty wynagrodzeń z pochodnymi oraz koszty zakupu materiałów.

 1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2020 roku.

Zarządzeniem Or.0050.23.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 19 luty 2020 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert, na który wpłynęły trzy oferty: Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dobieszowicach, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia, Klub Karate – Do ENSO.  Komisja stwierdziła, że wszystkie oferty spełniały wymagania konkursu i zostały rozpatrzone pozytywnie. u

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszowicach

Dnia 04.05.2020 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobieszowicach została zawarta umowa dotacji na kwotę 1.000,00 zł na zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie. Dotacja została wydatkowana na zakup 18 stuk gier planszowych i rozliczona w 100%.

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia

Dnia 04.05.2020 r. została podpisana ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Stradunia umowa dotacji na kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania pt. „Nowoczesna Edukacja dzieci
i młodzieży z Gminy Walce”. Dotacja w 100 % została przeznaczona na zakup monitora edukacyjnego. Poprzez realizację zadania Stowarzyszenie stworzyło warunki nowoczesnych metod nauczania dzieci i młodzieży. 

 • Klub Karate – Do ENSO

Dnia 04.05.2020 r. została zawarta umowa dotacji z Klubem Karate – Do ENSO na zadanie pt. „Prowadzenie Szkolenia Sportowego i uczestnictwo w rywalizacji sportowej – sposobem na aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży oraz stowarzyszenie równych szans na rozwój społeczny”. Wartość udzielonej dotacji wyniosła 4.000,00 zł i została rozliczona w całości. Środki z udzielonej dotacji przeznaczono na zajęcia sportowe dla grupy zaawansowanej
i rekreacyjnej. 

 1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

Celem konkursu było wspieranie zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, takich jak:

 • działanie na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów,
 • aktywizacja i stworzenie możliwości samorealizacji, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych,
 • działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, działania profilaktyczne oraz organizację różnorodnych form turystyki i rekreacji,
 • integracja międzypokoleniowa,
 • wspieranie inicjatyw mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych,
 • wsparcie usamodzielniania się i integracji osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty
  i spotkania pomagające w niezależnym funkcjonowaniu,

 

Zarządzenie Or.0050.22.2020 z dnia 19 luty 2020 r. Wójt Gminy Walce ogłosił otwarty konkurs, na który wpłynęły trzy oferty: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia, Polski Związek Emerytów, rencistów i Inwalidów Krapkowice. Komisja stwierdziła, że wszystkie oferty spełniają wymagania konkursowe
i rozpatrzyła oferty pozytywnie udzielając dotacji o łącznej kwocie 5.000,00 zł.

 

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce

Dla realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r. zawarto w dniu 04.05.2020r. umowę z Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Walce na zadanie pt. „Wycieczka i spotkanie integracyjne waleckich seniorów” w kwocie 2.000,00 złotych. Dotację przeznaczono na organizację wyjazdu do Nysy, w którym udział wzięło 49 seniorów z miejscowości Walce.

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia

Dla realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r. zawarto w dniu 04.05.2020r. umowę z Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Stradunia na zadanie pt. „Czas na zwiedzanie Polski” w kwocie 2.000,00 zł. 

W związku z pandemią koronawirusa Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji ww. zadania.

 • Polski Związek Emerytów, rencistów i Inwalidów Krapkowice

W ramach konkursu na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku Wójt Gminy Walce przyznał dotację w kwocie 1.000,00 zł.  Polskiemu Związkowi Emerytów, rencistów i Inwalidów Krapkowice.

Polski Związek Emerytów, rencistów i Inwalidów Krapkowice w związku z pandemią zrezygnował z dotacji oraz realizacji zadania publicznego.

 1. Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020 roku

Zarządzeniem Or.0050.21.2020 z dnia 19 lutego 2020 r. Wójt Gminy Walce ogłosił konkurs, na który wpłynęła jedna oferta:  Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Marii Konopnickiej 6, 45-004 Opole. Komisja stwierdziła, że oferta spełniła kryteria konkursu, a Wójt Gminy Walce przyznał dotację w kwocie 10.000,00 zł.

W związku z pandemią koronawirusa TSKN Opole zrezygnowało z udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego.

W 2020 r. do Urzędu Gminy w Walcach wpłynęły 2 oferty organizacji pozarządowych w trybie pozakonkursowym.

 • Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – bezpieczny uczeń”,

Na podstawie art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.), dnia 27.05.2020 roku została złożona do Urzędu Gminy Walce oferta fundacji na zadanie publiczne pt. Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak – Bezpieczny i Zdrowy Uczeń. Komisja konkursowa odrzuciła ofertę, gdyż oferowane zadanie nie zostało przewidziane w Programie Współpracy Gminy Walce
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, a profilaktyka prozdrowotna w zakresie higieny jest stale prowadzona przez nauczycieli w ramach pracy zdalnej oraz przez inne instytucje publiczne.

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stradunia

 

Dnia 23.11.2020r. do Urzędy Gminy Walce wpłynęła oferta na zadanie publiczne Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Stradunia pt. „Doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia”.  Dla realizacji zadania pt. „Doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia” zawarto w dniu 18.12.2020 r. umowę dotacji na kwotę 4.000,00 zł. Dotację przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej wykorzystywanej do utrzymania terenów zielonych i poprawy estetyki miejscowości Stradunia.

Ogółem na wsparcie zadań dla organizacji pozarządowych i innych organizacji pożytku publicznego w 2020 r. Gmina Walce przeznaczyła w trybie konkursu ofert dotację w kwocie 170.500.00 zł, a w trybie pozakonkursowym 4.000,00 zł.