Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.73.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 29-06-2021 w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedażsamochodu pożarniczego

ZARZĄDZENIE  Nr. Or.0050.82.2021

WÓJTA GMINY  WALCE

z dnia 9 lipca 2021 roku

 

w sprawie zmiany ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż

samochodu pożarniczego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zarządzam co następuje:

§ 1.

 

W załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.73.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego zmienia się zapis:

 

„Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 lipca 2021 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18”

na:

„Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 lipca 2021 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18”

 

§ 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się komisji przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

       Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


Gmina Walce

ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony  na sprzedaż

n/w samochodu pożarniczego :

                                                

JELCZ-STAR model 008 wersja P244L, nr rej. ODF 5108, rok produkcji 1989

nr identyfikacyjny (VIN) P244L11780

 

Cena wywoławcza wynosi 6.900,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

 

Otwarcie ofert odbędzie się w  dniu 14 lipca 2021 r. o godz. 14.30

w sali narad Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty kupna do dnia 15 lipca
2021 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18 47 -344 Walce, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta na kupno samochodu pożarniczego JELCZ - STAR”, która powinna zawierać:

  1. nazwę, adres oferenta i nr telefonu;
  2. proponowaną cenę nabycia brutto w PLN;
  3. datę sporządzenia oferty;
  4. podpis oferenta.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 Gmina Walce zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny. Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 77 4667 554.

Samochód można oglądać w OSP Zabierzów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel. kom. 505 032 868.

Warunki określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Walce w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na  sprzedaż samochodu pożarniczego.Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie.Or.0050.73.2021.2021-06-29.pdf (278,51KB)

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.73.2021.docx (7,45KB)

DOCXZałącznik nr 2 Or.0050.73.2021.docx (6,94KB)