Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie

Zarządzenie Nr OR.0050.84.2021

Wójta Gminy Walce

z dnia 12-07-2021

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1990 – ze zm.) w wykonaniu uchwały Nr XVIII/161/2020 Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości wykazane w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia, gdzie strony zamierzają zawrzeć kolejną umowę .
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, na stronie internetowej urzędu i BIP oraz podaniu informacji o wywieszeniu wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 OR.0050.84.2021.docx (8,35KB)